Villkor & rättslig information

Villkor & rättslig information för dig som är klient hos First Class PT Malmö

Villkor och allmänna bestämmelser mellan klient och First Class PT Malmö (Diamond Gym & Spa AB 559225-3404)


Våra personliga tränare är skyldiga enligt SVPTF´S stadgar, EHFA och Personal Training Schools etiska regler att samla in, dokumentera och spara uppgifter om alla klienter. Detta görs för att kunna ge dig det bästa upplägget och möjliggöra eventuell uppföljning och sammanställning. Du kan läsa mer om dessa stadgar och etiska regler på www.trainersonline.se. De uppgifter som din PT har om dig finns antingen på papper eller i ett datorsystem och sparas till dess att du skriftligen uppger att du vill bli avslutad som kund och att de uppgifter vi har om dig skall makuleras permanent. Detta kan omfatta journaler, träningsdagböcker, anteckningar och testresultat. Undantag gäller signerade avtal, hälsodeklarationer och andra uppgifter och dokument som vi är skyldiga att spara eller registrera pga. krav från försäkringsbolag eller myndigheten. Våra personliga tränare har, liksom läkare, full tystnadsplikt och sekretess. För att kunna ge dig som klient det säkraste upplägget med minimal skaderisk kan din PT behöva ta del av utlåtande och andra uppgifter från t.ex. läkare, sjukgymnast, naprapat, kiropraktiker eller massör. Detta får du ta ställning till om Om du önskar får du som klient ta del av de uppgifter som din PT har om dig. Din personliga tränare kan inte garantera att du kommer nå det/de mål du satt enligt formulären då det finns många faktorer som spelar roll såsom din kosthållning, vila, sömn och livsstil. Av samma anledning kan din PT inte ansvara över de resultat som involverar din träning. Våra personliga tränare strävar dock efter att hen alltid förser dig med rätt kunskap och instruktioner. Den utbildning och licens som din PT innehar är ett bevis på kvalité och kunskap. Du som aktiv klient har den exklusiva möjligheten att kontakta din tränare även utanför bokade pass och möten för att ställa frågor och bolla idéer gällande din träning och kost. Detta gäller dock endast under avtalad träningsperiod och under helgfri måndag-fredag kl. 08:00-18:00. Se mer information om detta under ”PT Online” på vår hemsida. Då våra tränare ofta har telefonen aktiv även utanför nämnd tidsram kan upprepade överträdelser klassas som trakasserier och i värsta fall leda till polisanmälan. Din PT kan inte heller garantera att du får svar omgående på mail, sms, chat eller via telefon men strävar efter att återkomma till dig snarast möjligt. Skulle din PT komma försent till en bokad tid eller inte dyka upp alls, vilket kan ske pga. yttre faktorer och sjukdom, kommer du att kompenseras för den tid som gått förlorad. Kompensation sker i sådana fall med tillägg på tid antingen samma dag eller vid ett senare tillfälle.

 

Ditt ansvar & skyldighet att:


- Fullfölja betalning efter överenskommelse och att följa samtliga villkor i detta avtal.

- Svara ärligt på eventuella frågor och i frågeformulär.

- Komma i tid till träningar och möten för att inte riskera att bli avvisad den dagen. Meddela gärna i god tid om du kommer sent.

- Avboka ett pass eller möte senast 24h innan utsatt tid för att undvika debitering eller att passet går förlorat utan rätt till återbetalning eller ombokning.

- Avboka ett pass om du är sjuk, illamående eller yr enl. villkoren i punkten ovan.

- Respektera företagets telefontid som lyder helgfri måndag-fredag kl. 08:00-18:00.

- Kontakta din PT för tidsbokning av pass, möten, nytt kost- eller träningsschema och vid övriga tjänster. Även om tjänsten redan är betald så är det du som klient som ansvarar för att dessa bokningar sker. Bokningar kan ske via telefon, sms eller mail. Bekräftelse från båda parter är dock obligatoriskt.

- Inte komma till träning eller möte berusad eller narkotikapåverkad.

- Respektera och följa din personliga tränares rekommendationer och instruktioner.

- Följa de regler och riktlinjer som träningsanläggningen du befinner dig på har dvs du bär personligt ansvar vid en eventuell tvist med tredje part.

- Driva alla ekonomifrågor via ekonomiavdelningen och inte med den enskilda tränaren. Dem nås på mail ekonomi@firstclasspt.se.

 

Övriga villkor


Den betalning du gör till oss avser ibland endast tjänsten från en personlig tränare dvs. lokala gymkostnader kan tillkomma för exempelvis medlems- och träningsavgifter. För bokningar med PT utanför Malmö kommun tillkommer ett körtillägg efter överenskommelse. Våra personliga tränare bokar endast in dig som klient då betalningen är fullgjord. Betald men ej utnyttjad tjänst, efter 12 månader från det att avtalet skrivs, går förlorad utan rätt till återbetalning. Likaså måste PT-pass samt andra tjänster (exempelvis fettmätningar och kroppsanalyser) påbörjas inom 2 månader från det att detta avtal skrivs. Annars äger First Class Personal Training rätten att avvisa dig som klient i sin helhet utan rätt till återbetalning. First Class Personal Training ansvarar ej för eventuella skador eller sjukdomstillstånd som orsakats eller förvärrats av fysisk aktivitet, kostupplägg eller andra instruktioner som givits från oss. Vi avsäger oss allt ansvar från en eventuell förlust av personliga värdesaker i samband med pass och möten. Hälsodeklarationen/intervjun gäller 6 månader från det att den utförs. Uppkommer eller förvärras sjukdomar eller skador som kan påverka din fysiska förmåga att utföra fysisk aktivitet, eller andra tjänster genom oss, äger First Class Personal Training rätten att avboka tjänster, pass och möten samt kan komma att avvisa dig som klient i sin helhet utan krav på återbetalning. Du som klient är skyldig att rapportera oss eventuella förändringar beträffande din fysiska och psykiska förmåga som kan vara av intresse för din träning eller kostupplägg t.ex. vid uppkomna eller förvärrade sjukdomar och skador eller vid utlåtande från annan part t.ex. från läkare, psykolog, kiropraktor eller sjukgymnast. Ett PT-pass, tjänst eller möte får endast avbokas eller ombokas en gång. Sker avbokning eller ombokning av PT-pass, tjänst eller möte upprepade gånger (oftare än en gång i månaden) äger First Class Personal Training rätten att avvisa dig som klient i sin helhet utan krav på återbetalning. Alla dokument som skapas och distribueras av First Class Personal Training Sverige (t.ex. träningsscheman, kostscheman och tabeller m.m.) tillhör oss dvs all otillåten presentation, kopiering, utomstående granskning (utlåtande från tredje part) eller annan typ av distribution av våra dokument är strängt förbjudet enligt lag. Beställer du ett kost- eller träningsschema (eller om detta ingår i ett paket) kan detta ta allt mellan 1-20 arbetsdagar att sammanställa och skickas dig beroende på rådande arbetsbelastning. Din tränare kommer att boka in dina pass och möten i samråd med dig och i mån av tid. Detta kan medföra att önskemål från din sida kanske inte kan bemötas varje gång. Vid betalning via faktura tillkommer en administrativ avgift på 100 kronor. Vid icke betald faktura utgår dröjsmålsränta med 22% efter förfallodagen. En påminnelseavgift på 200 kronor läggs på originalfakturan om den ej betalats i tid. Är en faktura fortfarande ej betald efter en påminnelse lämnas den vidare till inkasso för vidare handläggning. Vid eventuella inkasso- och kronofogdskostnader som du orsakat (som drabbar First Class Personal Training) är du som klient skyldig att betala dessa. Vid delbetalning kommer det totala resterande beloppet på hela skulden att faktureras dig om en eller flera delbetalningar ej genomförts enligt överenskommelse. Detta oavsett förfallodag på den sista eller de sista delbetalningarna. Vid delbetalning via oss direkt tillkommer en kostnad på 300 kronor per delbetalning (avser ej klarna). First Class Personal Training eller dess juridiska representant kan komma att göra en slagning/kreditupplysning på dig för att säkerställa betalningsmöjlighet. Ångerrätten kan ej åberopas på köp av PT-paket eller PT-timmar som är hel eller delvis uppbokade eller påbörjade. Ett sådant köp anses delvis förbrukat när handläggningen av kunden påbörjats. Handläggning i detta fall kan omfatta överlämnande eller skapande av dokument som t.ex. hälsodeklarationen, utskick av medlemskort eller då man bokat ett eller flera PT-pass och därmed låst upp sin tränare vid specifika tillfällen. Detta motiveras med att när man som kund bokar PT-timmar, låser sin tränare och därmed omöjliggör bokning av andra kunder. Ångerrätten gäller ej heller träningskläder då dessa ej kan säljas till annan pga. hygienskäl. Inga återbetalningar görs på redan inbetalda belopp och du är skyldig att fullfölja betalning enl. överenskommelse i avtalet. First Class Personal Training tar inte ansvar vid förlust av eventuella dokument och andra uppgifter i samband med stöld, brand, skador eller datorhaveri inkl. fel på mjuk- och hårdvara. PT-timmar och andra köpta eller bokade tjänster är personliga och går ej att överlåta till någon annan. PT60 (PT-timme) avser 55 minuter med din tränare respektive PT30 (halvtimme) som avser 25 minuter. PT-timmar går ej att dela upp i mindre delar om inte det framgår som fritext i avtalet. Skulle du som klient ej dyka upp till bokat pass, tjänst eller möte inom 15 minuter efter utsatt tid har din PT rätten att avvisa dig som klient den dagen. Är passet, tjänsten eller mötet redan betalt går pengarna i sådana fall förlorade utan krav på återbetalning från oss. Är däremot passet, tjänsten eller mötet ej betalt kommer du att debiteras enligt vår prislista. En konsultation är gratis men skulle du misslyckas att dyka upp på överenskommen tid äger First Class Personal Training rätten att debitera dig ett belopp motsvarande ett 30 minuters PT-pass.


Det är strängt förbjudet att skriva eller på annat sätt sprida negativt material eller utlåtande som kan ekonomiskt skada First Class Personal Training eller en specifik tränare hos oss. Detta kan inkludera sådant som skrivs eller på annat sätt sprids på sociala medier (t.ex. Facebook), verbalt eller via andra forum. Detta omfattar även recensioner som ej är sannhetsenliga. Överträdelser kan leda till polisanmälan enligt lagen om förtal alternativt att First Class Personal Training lämnar in en stämningsansökan mot dig för avtalsbrott. Om det blir aktuellt att vidta rättslig åtgärd mot dig som aktiv (eller före detta) kund kommer First Class Personal Training av dig kräva ersättning för den skada som uppstått eller kommer att uppstå till följd av din handling. Eventuella synpunkter på företaget eller mot en enskild tränare skall lämnas via mail till info@firstclasspt.se eller skriftligen till vår postadress. Vi tar eventuella klagomål på största allvar och strävar alltid efter att du som kund skall vara 100% nöjd. Vid fakturafrågor eller andra frågor som berör ekonomi, betalningar eller ångerrätt hänvisar vi dig till vår ekonomiavdelning via mail ekonomi@firstclasspt.se. Fullständiga villkor för First Class Member Card, vårt medlemskort, finner du på www.firstclasspt.se och kan komma att ändras efterhand. Missbruk av detta kort kan resultera i polisanmälan och/eller att ditt medlemskap hävs och att kortet återkallas. Köper eller bokar du tjänster efter att detta avtal är upprättat gäller samma villkor som i detta avtal med utrymme att priser kan komma att ändras efter hand. First Class PT äger rätten att dela information om dig med våra anställda i företaget. Detta kan inkludera kontaktuppgifter samt uppgifter lämnade i hälsodeklarationen med syftet att säkerställa kvalité och säkerhet för dig som kund. Önskar du träna med en specifik tränare hos oss skall detta uppges som fritext i avtalet.

Skulle du misslyckas att följa något av det som nämns i detta avtal äger First Class Personal Training rätten att när som helst avvisa dig som kund i sin helhet utan krav på återbetalning.

 

Underskrift intygar att jag är införstådd med all information i detta dokument, att jag godkänner detta i sin helhet samt att avtalet är bindande. Jag intygar att alla uppgifter jag lämnar är korrekta. Som företagskund försäkrar jag även att jag är behörig firmatecknare. Signature approves all terms and conditions above.Villkor för First Class Member Card


Villkoren för att erhålla ett kort är att du skall ha köpt tjänster hos oss för minst 2000 kronor. Anser du att du är berättigad till ett kort, men inte fått något, vänligen ta kontakt med oss. Erbjudande och rabatter kan ej kombineras med andra erbjudande. Kortet kan komma att behöva uppvisas i receptionen där pass eller möten med din PT skall ske. Likaså måste kortet uppvisas innan du kan ta del av erbjudande och rabatter hos oss eller hos våra samarbetspartners. Vi och våra samarbetspartners kan komma att kräva att du skall uppvisa godkänd identitetshandling i samband med användning av detta kort. First Class Personal Training Sverige avsäger sig ansvaret vid köp av produkter eller tjänster hos en tredje part. Våra samarbetspartners kan komma att neka dig rätten till erbjudande och rabatter om du ej följer deras regler, riktlinjer eller villkor. Erbjudanden och rabatter kan komma att ändras efterhand.


First Class Personal Training Sverige äger rätten att neka dig ett kort eller att närsomhelst dra tillbaka ett eventuellt medlemskap. Om detta görs förlorar du automatiskt din rätt att bruka detta kort. Om du har fått ut ett kort skall detta då återlämnas till oss i sin helhet inom 30 dagar. Kortet är personligt med ett unikt löpnummer och får ej överlåtas till någon annan. Det kommer att finnas ett register hos oss på vem som erhållit ett kort. En samarbetspartner som är ansluten till detta kort har rätten att kontrollera giltighet och uppgift på ägaren på ett specifikt kort med oss. Missbruk av kortet kan komma att polisanmälas. Förlorat kort måste meddelas oss omgående. Upphittat kort skall klippas och slängas. Villkoren för detta kort kan komma att ändras efterhand. Vi reserverar oss för eventuella skrivfel.Villkor för vår "pengarna tillbaka" - garanti


Denna garanti gäller dig som genomfört en hälsodeklaration och köpt kost- och träningsschema hos oss tillsammans med minst 4 PT-timmar.

Villkoren är att målet som du och din PT kommit överens om ej har uppnåtts inom den tidsram som satts i samband med hälsodeklarationen. För att ta del av eventuell ersättning skall du ha vägt dig varje morgon och dagligen meddelat din PT din vikt via mail från och med dagen då du erhållit ditt kost och träningsschema. I detta mail skall du även ha antecknat vad du ätit och motionerat dagen innan genom att ha utfört en sk kost- och aktivitetsdagbok. Mall för detta får du kostnadsfriövdaav oss vid behov. Ett enkelt word eller exceldokument är annars godkända alternativ. Ersättningen som kan betalas tillbaka avser den för kostnaden av ett kost- och träningsschema. Gäller dock ej om du handlat på presentkort eller tagit del av ett erbjudanden eller rabatt. Pengarna du får tillbaka vid en eventuell ersättning sätts in på ditt angivna konto inom 5 arbetsdagar från det att du fått bekräftelsemail från oss att ersättning skall utgå.
Copyright © 2021 First Class PT Malmö. All rights reserved